ჩვენი პრინციპები
  1. პროფესიონალური ეთიკის განუხრელი დაცვა
  2. შესრულებული სამუშაოს მაღალი ხარისხი
  3. დამოუკიდებლობა და ობიექტურობა
  4. აღებული ვალდებულების შესრულება
  5. კომერციული საიდუმლოების  მკაცრი დაცვა