ღირებულების კალკულატორი
გთხოვთ აირჩიოთ მომსახურების ტიპი-დან   -მდე
-დან   -მდე
შესამოწმებელ პერიოდში საქმიანობის სახეობები (დაწვრილებით)(დადებით შემთხვევაში შეავსეთ ქვედა ველი)
მთლიანად კომპანია   ბუღალტერია
10-ზენაკლები
10-ზემეტი
100-ზემეტი
1000-ზემეტი
საშუალოდ თვეში   სულ შესამოწმებელ პერიოდში
საშუალოდ თვეში   სულ შესამოწმებელ პერიოდში
საშუალოდ თვეში   სულ შესამოწმებელ პერიოდში
საშუალოდ თვეში   სულ შესამოწმებელ პერიოდში
ოპერაციები რაოდენობა
  * სავალდებულო ველები